O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce 2019

Téma konference: Sociální začleňování v kontextu sociální práce

Sociální vyloučení je v rámci Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 charakterizováno jako proces, během kterého jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim ztížen či omezen přístup ke zdrojům a příležitostem, které jsou běžně dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto nedostatkové zdroje patří především zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče a vzdělání. Doprovodným jevem sociálního vyloučení je chudoba ohrožující především ženy, lidi se zdravotním postižením a lidi z etnických menšin.

Úkolem sociální práce je přispívat k procesu sociálního začleňování, aby osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené mohly dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Naplňování tohoto úkolu se v kontextu současných sociálně politických podmínek stává stále komplikovanějším. Dlouhodobé podfinancování systému sociální ochrany a tlaky na úspory limitují materiální zdroje, které může sociální práce ve prospěch sociálního začleňování klientů využívat. Sociální práce omezená v prostředcích pomoci bývá redukována do disciplinačních, kontrolních a sankčních strategií, které mají klienty po dobrém či po zlém motivovat, aby se adaptovali na systém, který může být sám zdrojem útlaku a nespravedlností. Proto se stále více stávají aktuální následující otázky: Jak může sociální práce přispívat k sociálnímu začleňování lidí v kontextu nedostatečných zdrojů? Jak začleňovat sociálně vyloučené, aby se sociální práce nestala nástrojem represe, ale zachovala si své původní pomáhající poslání?


Spolupořadatelé konference

Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPSV     

Agentura pro sociální začleňování                  
                  
https://www.socialni-zaclenovani.cz/Tematické okruhy konference

1.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti bydlení
2.    tématický okruh – Sociální začleňování v oblasti zaměstnávání
3.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti práce s dětmi a jejich rodinami
4.    tématický okruh - Sociální začleňování v sociálních službách
5.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti vzdělávání
6.    tématický okruh - Sociální začleňování v rámci reformy psychiatrické péče
7.    7nd section – Social inclusion in the context of social work. International issues of social work. (pouze v AJ)

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.
Hlavní program konference (čtvrtek dopoledne) bude tlumočen do znakové řeči.

Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v elektronické podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.

GDPR

Osobní údaje účastníků konference uvedené v přihlášce, případně sdělené při zaslání či odevzdání autorského příspěvku, jsou zpracovávány správcem osobních údajů Univerzitou Hradec Králové, Rokitanského 62/26, 500 03, Hradec Králové, IČ 62690094, Filozofická fakulta (dále jen „UHK“) za účelem i) organizace konference (identifikační, transakční a organizační údaje), ii) komunikace s účastníky ve věcech konference (kontaktní údaje) a iii) případného zajištění stravování pro účastníky konference (transakční údaje). Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) splnění smlouvy, respektive oprávněný zájem správce spočívající v zajištění řádného a plynulého průběhu konference. Obecné informace o zpracování osobních údajů v rámci UHK a informace o tom, jaké mají subjekty údajů další práva v souvislosti s jejich zpracováním, lze nalézt na www.uhk.cz/gdpr. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, je Mgr. Tomáš Cvrček, e-mail: gdpr@uhk.cz, tel. č. + 420 493 332 534.

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jeho případného zveřejnění.
Osoba pořizující záznam za Univerzitu Hradec Králové bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen.
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.